Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021; w podziale na dwa zadania:

1) Zadanie nr 1: przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia do zamówień publicznych udzielanych
w trybie przetargów nieograniczonych,

2) Zadanie nr 2: przygotowanie dokumentacji przetargowej do udzielania zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień w trybie przetargów nieograniczonych.

Formularz ofertowy jest częścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,
nie później niż dnia 30.07.2019 r. do godz. 13:30

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10:30