Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. o godz. 13:30 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe – obsługa zamówień publicznych.