Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2019

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringu w formie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń z zakresu indywidualizacji form wsparcia – organizowanych w ramach projektu pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)”

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 12:30