Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringu w formie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu
pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż do dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 12:30