Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Dostawa dodatkowego wyposażenie przedszkoli z podziałem na 3 zadania:
zad. 1 – sprzęt do terapii Biofeedback z nakładką HEG – 1 szt. wraz ze szkoleniem dla 4 osób; zad. 2 – oczyszczacze powietrza – 20 szt.; zad. 3 – markizy okienne – 8 szt.
w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 39162100-6, 42514200-4,39522120-4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,
nie później niż do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00