Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej w pracowniach komputerowych wraz z dostawą, zamontowaniem i uruchomieniem sprzętu komputerowego na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020.
 
CPV 32410000-0, 30236000-2.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 06.07.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert z dnia 06.07.2018 r. do godz. 14:00. na: 09.07.2018 r. do godz. 14:00.