Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. „Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2.  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF z podziałem na 2  zadań.

 CPV 33000000-0
 CPV 37535200-9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO