Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Dostawa mebli wraz z montażem na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu
pn.: Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 39160000-1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż do dnia 02.07.2018 r. do godz. 14:00.