Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w projekcie pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020… z podziałem na zadania.

CPV 37524000-7, 30210000-4.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,
nie później niż do dnia 27.08.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: nie później niż do dnia 14.09.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA: KOLEJNA zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: nie później niż do dnia 21.09.2018 r. do godz. 14:00.