Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER -…”
Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF

oraz

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – …”,
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

CPV 33000000-0, 38652120-7, 39162100-6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego

we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 29.03.2018r. do godz. 14:00.