Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

Główny kod CPV – 37524000

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 28.05.2018 r. do godz. 14:00.

UWAGA:  

ZAMAWIAJĄCY PO RAZ KOLEJNY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT  z dnia 21.06.2018 r. do godz. 14:00 

na dzień 25.06.2018 r. do godz. 14:00.