Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:

dostarczeniu przerwy kawowej w związku z organizacją Dni otwartych Funduszy Europejskich na podstawie zaprezentowania projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 11:30

1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,
2) Ofertę cenową należy złożyć:

a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl