ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zapytanie Ofertowe NR 11/ZP/CKP/2018

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na: dostarczeniu przerwy kawowej w związku z organizacją konferencji podsumowującej i promocyjnej projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” Termin składania ofert cenowych, upływa w dniu 17 września 2018 r. o godz. 8:00 1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,2) Ofertę cenową należy złożyć: a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: rlukaczyk@ckp.pl  Formularz ofertowy stanowi część zapytania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe NR 10/ZP/CKP/2018

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na: Przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30 1) Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim,2) Ofertę cenową należy złożyć: a) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,b) lub w wersji elektronicznej na e-mail: rlukaczyk@ckp.pl 

Zapytanie Ofertowe NR 9/ZP/CKP/2018

W ramach realizacji projektu pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych …”, Gmina Wrocław działająca poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: Opracowania, wydruku oraz dostawy materiałów promocyjnych dla projektu.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 02 lipca 2018 r. o godz. 12:30 w formie: 1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,2) elektronicznej na adres e-mail: kzietek@ckp.pl

CKZ © 2024
Skip to content