Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2024

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
we Wrocławiu ogłasza II przetarg publiczny (ofertowy) na sprzedaż maszyn używanych

 1. Frezarka AEVF – maszyna nr 1

Stan techniczny: sprawna (kompletna)

Rok produkcji: 1993

Producent: Bemato

Numer fabryczny: b/d

Dane techniczne: prawdopodobnie typ M1TR

Obciążenie pracy: małe

Ilość: 1 sztuka

Wadium: 946,40 zł

Cena wywoławcza: 11 640,72 zł brutto

 • Frezarka uniwersalna – maszyna nr 2

Stan techniczny: sprawna (kompletna)

Rok produkcji: 1973

Producent: Deckel

Numer fabryczny: b/d

Dane techniczne: powierzchnia mocowania 600x260mm, liczba rowków:5,szerokość rowka 12, zakres prędkości w pionie 60-1200 obr., zakres prędkości w poziomie 95-1900 obr., liczba kroków prędkości:12, prędkość posuwu:10-500 mm/min, liczba stopni posuwu:10

Ilość: 1 sztuka

Wadium: 915,20 zł

Cena wywoławcza: 11 256,96 zł brutto

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. Wypełniony czytelnie, w języku polskim, podpisany formularz ofertowy – stanowi załącznik nr 1
 2. Podpisany projekt umowy kupna /sprzedaży- stanowi załącznik nr 2
 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie  z napisem ”Przetarg ofertowy- sprzedaż maszyn” w Sekretariacie – pokój 112, w budynku A, na I piętrze Centrum Kształcenia  Zawodowego, przy ul. Strzegomskiej 49a, 50-611 Wrocław  do dnia 14 lutego 2024  do godz. 13.00
 • Otwarcie ofert odbędzie się 14 -lutego-2024 r o godz. 13.30 w budynku A w pokoju 115a Centrum Kształcenia Zawodowego.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10%: frezarka nr 1 – 946,40 PLN (słownie zł: dziewięćset czterdzieści sześć 40/100gr)  frezarka nr 2 – 915,20 PLN ( słownie zł: dziewięćset piętnaście, 20/100gr), na konto 85 1020 5226 0000 6102 0416 4455  nie później niż do 11 luty 2024r włącznie, tytułem przelewu: „Wadium – sprzedaż frezarki nr 1” , „Wadium – sprzedaż frezarki nr 2”. Oferentowi, którego oferta zostanie  przyjęta wadium zostanie zwrócone na konto po otrzymaniu zapłaty za zakupiony sprzęt. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku. Brak środków pieniężnych na podanym koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium. Wadium przepada na rzecz Centrum, jeżeli w drodze przetargu wyłoniony nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 • Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych maszyn z siedziby Centrum pozostaje po stronie Kupującego.
 • Maszyny będące przedmiotem przetargu można oglądać w CKZ w bud. A, sali 011 w dniach 6,7,8 luty 2024  od godz. 12-14, po uprzednim kontakcie telefonicznym 603 978 070, 71 7986700 wew. 139
 • Oferty zostaną odrzucone, jeżeli zostaną złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawierają wymaganych danych lub są nieczytelne, niekompletne.
 • Informacje techniczne o maszynach można uzyskać pod nr telefonu 603 978 070.
 • Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w budynku A, na stronie internetowej Centrum, BIP, w prasie, w internecie – olx.
 • Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu przysługuje prawo do:

– unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

– odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.