Ostatnia modyfikacja: 25 lutego 2021

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 20 stycznia 2021, a zakończy 29 stycznia 2021.

Edycję II zaplanowano dla 136 uczniów (w tym 136 będzie uczestniczyło w stażach/praktykach zawodowych i 30 w stażach/praktykach zawodowych i kursach języka angielskiego branżowego).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz kurs języka angielskiego branżowego.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

Trzecia część formularza zgłoszeniowego dotyczy wyłącznie uczniów, którzy oprócz stażu/praktyki zawodowej, jako dodatkową formę wsparcia wybrali kurs branżowego języka angielskiego. Część trzecia ma charakter otwarty. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 12 pkt.

Przebieg rekrutacji do II edycji projektu:

  1. udostępnienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na uniwersalnie dostępnej stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
  2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, w tym informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół
  3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia w terminie 20-29.01.2021.W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
  4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, premiujących oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie oraz motywacji kandydata do udziału w kursie językowym na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
  5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
  6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże/praktyki zawodowe oraz staże/praktyki zawodowe i branżowe kursy językowe. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
  7. złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (znajdujących się na liście rankingowej podstawowej) podpisanej deklarację uczestnictwa w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
  8. osoba zakwalifikowana do projektu we wskazanym przez Realizatora projektu terminie podpisze umowę dot. branżowych kursów językowych lub umowę stażową/umowę o praktykę (w zależności od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży/praktyk). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
  9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
  10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 20-29.01.2021.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do II edycji projektu dostępny jest pod linkiem:

https://ckz-online.pl/ckz/public?idrep=210101&etap=0

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu: