Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczna placówką oświatową utworzoną decyzją Kuratora Oświaty we Wrocławiu, w dniu 1 czerwca 1996 jako innowacja systemowo – organizacyjna zapewniająca drożne i elastyczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w obszarze edukacji zawodowej. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu jest Miasto Wrocław na prawach powiatu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Misją Centrum jest:

  • wyposażanie ucznia/słuchacza w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne
  • wdrażanie do poszanowania praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, wartości humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości,
  • kształtowanie umiejętności ciągłego samokształcenia i całożyciowej mobilności edukacyjno-zawodowej zwiększającej szanse na aktywność na ryku pracy.

    Centrum organizuje kształcenie praktyczne w zakresie części lub całości programu w oparciu o programy nauczania przedmiotowe i modułowe dla zawodu dopuszczone przez dyrektorów szkół kształcenia zawodowego, dla których Centrum organizuje i powadzi się kształcenia zawodowe w następujących zawodach:

 

Zawody na poziomie robotnika wykwalifikowanego
Zawody na poziomie technika
elektryk technik elektryk
operator obrabiarek skrawających technik teleinformatyk
elektromechanik technik informatyk
elektronik technik mechatronik
mechatronik technik mechanik
monter elektronik technik elektronik
monter mechatronik  

 

W Centrum możliwe jest również organizowanie kształcenia w innych zawodach, na zlecenie wrocławskich szkół, za zgodą organu prowadzącego oraz powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia w tzw. klasach dedykowanych pracodawcom.
 
Zajęcia prowadzone są w 48 specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny. Pracownie modernizowane są systematycznie i zgodnie z wymaganiami podstaw programowych w zawodzie i  rekomendowanego wyposażenia pracowni. Modernizacja finansowana jest z budżetu Miasta Wrocławia oraz  ze środków pozyskiwanych  w  ramach projektów unijnych. Możliwe jest wynajmowanie pracowni specjalistycznych dla potrzeb edukacyjnych.
 
Centrum współpracuje z pracodawcami, którzy umożliwiają realizację części programu zajęć praktycznych oraz staży dla uczniów i nauczycieli między innymi w następujących przedsiębiorstwach: Volz Hydraulik, Rawlplug, ZAE, TAURON Dystrybucja, W-support, Bombardier, Grupa Wróbel Mercedes Benz, Komsa, organizowanych w ramach projektów unijnych: „Zawodowy Wrocław” i „Weź kurs na staż.” Centrum współpracuje z pracodawcami w obszarze pozyskiwania dostępu do nowych technik, technologii, licencji, programów, materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli: APS Heidenhain, DMG Mori, Sandvik, WAGO. Centrum otwarte jest na współpracę z innymi przedsiębiorstwami ponieważ jest w trakcie tworzenia tzw. Małego Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego.
 
Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiada upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla około 20 kwalifikacji.
 
Centrum organizuje i prowadzi kształcenia ustawiczne zgodne z potrzebami rynku w formach kursowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikacji:
W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie odbywają się kursy dla dorosłych w zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC. Kursy mogą być certyfikowane przez firmę DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, z którą Centrum współpracuje. Centrum i nauczyciele co roku potwierdzają ważność certyfikatu niemieckiej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
 
Centrum posiada akredytacje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na formy doskonalące nauczycieli oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na formy kursowe dorosłych.
 
Centrum współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Dolnośląską Szkołą Wyższa w obszarze doradztwa zawodowego oraz Politechniką Wrocławską w zakresie wymiany informacji o najnowszych technikach i technologiach.
 
Od roku 2004 w Centrum funkcjonuje w ramach pracowni zawodoznawczej Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej wspomagający uczniów wrocławskich gimnazjów, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie: planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, poznawania profilu osobowości z określeniem predyspozycji zawodowych, informowania o zawodach kwalifikacjach. Doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrum prowadzą poradnictwo indywidualne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych. W ramach tworzenia systemu doradztwa we Wrocławiu prowadzona jest wymiana narzędzi badawczych, materiałów szkoleniowych, poradników oraz strona informacyjna www.doradcy-wroclaw.pl.
 
Centrum jest aktualnie wnioskodawcą i realizatorem 3 projektów unijnych wartości 6  mln z obszaru szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF  i oraz 7.22 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF).
 
Centrum wspólnie z partnerami  jest organizatorem  seminariów , konferencji   w obszarze kształcenia zawodowego, rynku pracy , działań wspierających edukacje zawodową.