Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczna placówką oświatową utworzoną decyzją Kuratora Oświaty we Wrocławiu, w dniu 1 czerwca 1996 jako innowacja systemowo – organizacyjna zapewniająca drożne i elastyczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w obszarze edukacji zawodowej. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu jest Miasto Wrocław na prawach powiatu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Misją Centrum jest: wyposażanie ucznia/słuchacza w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne wdrażanie do poszanowania praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, wartości humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości, kształtowanie umiejętności ciągłego samokształcenia i całożyciowej mobilności edukacyjno-zawodowej zwiększającej szanse na aktywność na ryku pracy. Centrum organizuje kształcenie praktyczne w zakresie części lub całości programu w oparciu o programy nauczania przedmiotowe i modułowe dla zawodu dopuszczone przez dyrektorów szkół kształcenia zawodowego, dla których Centrum organizuje i powadzi się kształcenia zawodowe w następujących zawodach:   Zawody na poziomie robotnika wykwalifikowanego Zawody na poziomie technika elektryk technik elektryk operator obrabiarek skrawających technik teleinformatyk elektromechanik technik informatyk elektronik technik mechatronik mechatronik technik mechanik monter elektronik technik elektronik monter mechatronik     W Centrum możliwe jest również organizowanie kształcenia w innych zawodach, na zlecenie wrocławskich szkół, za zgodą organu prowadzącego oraz powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia w tzw. klasach dedykowanych pracodawcom.   Zajęcia prowadzone są w 48 specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny. Pracownie modernizowane są systematycznie i zgodnie z wymaganiami podstaw programowych w zawodzie i  rekomendowanego wyposażenia pracowni. Modernizacja…