ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Szacowanie wartości zamówienia na usługę wykonania strony internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie strony internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.12.2022 r. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej:ktrebacz@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 24.10.2022 do godziny 14:00 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym…

Szacowanie wartości zamówienia na realizację szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 – Szkolenie dla nauczycieli pn.: Szkolenie metodyczne na temat nauczania dzieci cudzoziemskich Zadanie nr 2 – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: Szkolenie metodyczne na temat nauczania dzieci cudzoziemskich Zadanie nr 3 – Szkolenie dla nauczycieli pn.: Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym Zadanie nr 4 – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym Zadanie nr 5 – Szkolenie dla nauczycieli pn.: Integracja migrantów w środowisku szkolnym Zadanie nr 6 – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: Integracja migrantów w środowisku szkolnym Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20.01.2023 r. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – 6 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław…

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na dostawę fabrycznie nowych laptopów w podziale na dwa zadania

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawcówdo dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniemo zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych laptopów dla dwóch szkół w podziale na dwa zadania. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 4 tygodni (Uwaga: termin dostawy będzie stanowił kryterium oceny). Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Dostawa będzie realizowana bezpośrednio do 2 szkół zlokalizowanych na terenie Wrocławia, wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. Zamawiający wymaga okresu gwarancji zgodnie z szczegółowym wykazem zawartym w OPZ Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej:ktrebacz@ckz.edu.pl w formie…

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grong i z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grongi z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii związanych z realizacją projektów: Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. Usługi, o których mowa obejmują realizację wymian w 3 terminach dla niżej wymienionej ilości osób. 23.10.2022-29.10.2022 – dla 6 osób 27.11.2022-03.12.2022 – dla 5 osób 18.01.2023-21.01.2022 – dla 3 osob Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od października 2022 do stycznia 2023 r. TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej:; mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska…

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grong i z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grongi z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w Grong w Norwegii związanych z realizacją projektów: Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. Usługi, o których mowa obejmują realizację wymian w 3 terminach dla niżej wymienionej ilości osób. 23.10.2022-29.10.2022 – dla 6 osób 27.11.2022-03.12.2022 – dla 5 osób 18.01.2023-21.01.2022 – dla 3 osob Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od października 2022 do stycznia 2023 r. TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej:; mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl…

CKZ © 2024
Skip to content