ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2.  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF. CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,nie później niż dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne – Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne – Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.CPV 80400000-8o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. TERMIN SKŁADANIA OFERT.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi opieki społecznej dla osoby z niepełnosprawnościami (realizowanie zadań Asystenta dziecka z niepełnosprawnościami)  w wybranych przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na 4 zadania. CPV 85311200-4 o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert: nie później niż dnia 11.12.2017 r. do godz. 15:15.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne – Wybór ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020CPV 80400000-8 o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

CKZ © 2024
Skip to content