Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Usługi edukacyjne – Wybór 9 opiekunów szkół podstawowych i 5 opiekunów szkół ponadgimnazjalnych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 14 zadań w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
CPV 80400000-8
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.