Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Usługi opieki społecznej dla osoby z niepełnosprawnościami (realizowanie zadań Asystenta dziecka z niepełnosprawnościami)  w wybranych przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na 4 zadania.

CPV 85311200-4

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: nie później niż dnia 11.12.2017 r. do godz. 15:15.