Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 10 stycznia 2022, a zakończy 21 stycznia 2022. Edycję II zaplanowano dla 137 uczniów. Łącznie w obu edycjach projektu uczestniczyć będzie 262 uczniów (w tym 210 w stażach/praktykach zawodowych i 52 w kursach kwalifikacyjnych). Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs kwalifikacyjny. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za: – płeć (żeńska) (+5 pkt w przypadku kobiet wybierających staż; +10 pkt. w przypadku kobiet wybierających kurs) – niepełnosprawność (+5 pkt.) – zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.) W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. Przebieg rekrutacji do II edycji projektu: udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumentów rekrutacyjnych na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia (staż/praktyka zawodowa lub kurs kwalifikacyjny) w terminie 10-21.01.2022. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych (uczeń szkoły objętej projektem, kształcący się we wskazanym obszarze kształcenia…