ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
Twój czas na staż
Projekt „Twój czas na staż” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 240 uczniów  kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach
 • nawiązanie i zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży uczniowskich i spotkań zawodoznawczych, podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez realizację kursów dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni zawodu w nowoczesny sprzęt i technologie wspomagające realizację kształcenia zawodowego

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 2 i  Branżowa Szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół nr 2,
 • Technikum nr 15,
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3,
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych,,
 • Technikum nr 10  w Elektronicznych Zakładach Naukowych,
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych,
 • Technikum nr 18,
 • Technikum nr 19,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • Staże uczniowskie albo staże uczniowskie i  kursy kwalifikacyjne zgodne z kierunkiem kształcenia
 • Szkolenia oraz staże podnoszące kompetencje, wiedzę i kwalifikację nauczycieli
 • doposażenie 7 placówek w specjalistyczny sprzęt, który zwiększy efektywność zajęć prowadzonych w pracowniach nauki zawodu

Zmienione godziny otwarcia biura 12.08.2022r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dn. 12.08.2022 r. nasze biuro będzie czynne wyjątkowo w godz. 10:00-14:00 ...

Przedłużenie rekrutacji do projektu

Drodzy uczniowie, w związku ze zgłaszanymi błędami technicznymi formularza zgłoszeniowego, rekrutacja do projektu "Twój czas na staż!" zostaje przedłużona do ...
/ TCNS-Aktualności

Mikołajki

Dzisiaj Mikołaj odwiedził Nasz cały zespół i obdarował słodkimi upominkami 🙂 Udał się z Nami również w podróż sentymentalną do ...

Ankieta – projekt „Twój czas na staż”

Drodzy uczniowie – uczestnicy staży w projekcie „Twój czas na staż” Bardzo dziękujemy za współpracę w ramach naszego projektu. Jesteśmy niezmiernie ...
/ TCNS-Aktualności

Rekrutacja do II edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 3 lutego 2022

Rekrutacja do II edycji Projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 10 stycznia 2022r., a zakończy 21 stycznia 2022r.

W I edycji udział wzięło 81 uczniów/uczennic.  W II edycji staż uczniowski zrealizuje 159 uczniów/uczennic,  w tym 30 w kursach kwalifikacyjnych, dedykowanych wybranym szkołom i kierunkom kształcenia. Rekrutacja do II edycji prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów/uczennic, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski  oraz oddzielnie dla uczniów/ uczennic,  którzy jako formę wsparcia wybiorą staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym.

Uczestnik wybierający jako formę wsparcia staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym, przyjmuje do wiadomości, że kurs kwalifikacyjny jest integralną częścią zaplanowanej dla niego ścieżki wsparcia i po zakwalifikowaniu do projektu zobowiązany będzie do udziału zarówno w stażu uczniowskim, jak i kursie kwalifikacyjnym bez możliwości zrezygnowania z którejś z wyżej wymienionych form wsparcia.  

Uwaga! Kandydat, który nie zakwalifikował się do udziału w edycji I Projektu może ubiegać się o udział w II edycji, składając nowy komplet wymaganych dokumentów.

Podczas rekrutacji do Projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– brak kształcenia praktycznego u pracodawców (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość Kandydata do udziału w stażu uczniowskim oraz stażu uczniowskim wraz z kursem kwalifikacyjnym. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. w przypadku, gdy zostanie wybrany staż uczniowski oraz 41 pkt. gdy zostanie wybrany staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym.

Rekrutacja do II edycji odbywa się elektronicznie, poniżej znajduje się link do formularza rekrutacyjnego aktywnego wyłącznie w okresie rekrutacji.

Przebieg rekrutacji do II edycji projektu:

 1. udostępnienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na uniwersalnie dostępnej stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
 2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, w tym informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół
 3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia w terminie 10.01-21.01.2022.W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do Projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
 4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, premiujących oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie oraz motywacji kandydata do udziału w kursie kwalifikacyjnym na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
 5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
 6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże uczniowskie/kursy kwalifikacyjne oraz staże uczniowskie. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
 7. złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (znajdujących się na liście rankingowej podstawowej) podpisanej deklaracji uczestnictwa w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
 8. osoba zakwalifikowana do projektu we wskazanym przez Realizatora projektu terminie podpisze umowę dotyczącą stażu uczniowskiego wraz z kursem kwalifikacyjnym lub umowę o staż uczniowski (w zależności od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
 9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
 10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST AKTYWNY WYŁĄCZNIE W OKRESIE REKRUTACJI, TJ. W TERMINIE 10.01.2022-21.01.2022.

Link do formularza: https://ckzonline.pl/ckz/public?idrep=220202 

UWAGA: w związku ze zgłaszanymi błędami technicznymi formularza zgłoszeniowego, przedłużamy rekrutację do projektu „Twój czas na staż” do dn. 26.01.2022 r. włącznie.

Staże

Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2022

Szkolenia

Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2021

Stażyści w projekcie Twój czas na staż

Projekt „Twój czas na staż”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 122
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Anna Gadecka
Specjalista ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 129
e-mail: agadecka@ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content