ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
Projekt  „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 października 2021 roku.

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną  poszukiwaną na rynku pracy 220 uczniów z wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Wrocławia i Dolnego Śląska obszarach kształcenia w zakresie zawodów wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży i praktyk, podniesienie kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli/instruktorów zawodu, doposażenie pracowni nauki zawodu.

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła nr 2 w Zespole Szkół nr 2,
 • Technikum nr 15,
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3,
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych,
 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych,
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych.

W ramach projektu zaplanowano:

 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów,
 • kursy języka angielskiego dla uczniów kształcących się w branży informatycznej i turystyczno-gastronomicznej,
 • zwiększenie szans edukacyjnych 8 uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez przyznanie im stypendiów
 • kursy kwalifikacyjne, staże i studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów zawodu,
 • doposażenie pracowni nauki zawodu w czterech szkołach.

Wznowienie kursów językowych !

Uwaga! Od września wznawiamy realizację kursów języka angielskiego branżowego w ramach projektu "Od stażysty do specjalisty". Kursy odbywać się będą ...
/ OSDS-Aktualności

Konkurs na wzór podziękowania dla pracodawców

Drodzy Uczniowie Technikum Nr 15, W związku z tegoroczną wyjątkowo trudną sytuacją stażową wywołaną pandemią koronawirusa, chcemy w szczególny sposób ...
/ OSDS-Aktualności

Półmetek staży w projekcie

Za nami półmetek realizacji staży w projekcie "Od stażysty do specjalisty"! W czerwcu i lipcu do staży i praktyk przystąpiło ...
/ OSDS-Aktualności

Staże – ważna informacja

Drodzy Uczniowie, staramy się robić wszystko, abyście mogli, w bezpiecznych warunkach, realizować zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia. Aktualna sytuacja ...
/ OSDS-Aktualności

Ankieta ewaluacyjna – kursy językowe

Drodzy uczniowie – uczestnicy kursów językowych w projekcie „Od stażysty do specjalisty”, Nadszedł czas na ewaluację kursów językowych, w których ...
/ OSDS-Aktualności

Ważna informacja nt. staży

Drodzy uczniowie, Informujemy, iż w związku z epidemią wirusa COVID-19 instytucja finansująca wydała zalecenie o wstrzymaniu się z realizacją staży ...
/ OSDS-Aktualności

Rekrutacja do II edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 25 lutego 2021

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 20 stycznia 2021, a zakończy 29 stycznia 2021.

Edycję II zaplanowano dla 136 uczniów (w tym 136 będzie uczestniczyło w stażach/praktykach zawodowych i 30 w stażach/praktykach zawodowych i kursach języka angielskiego branżowego).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz kurs języka angielskiego branżowego.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt.

Trzecia część formularza zgłoszeniowego dotyczy wyłącznie uczniów, którzy oprócz stażu/praktyki zawodowej, jako dodatkową formę wsparcia wybrali kurs branżowego języka angielskiego. Część trzecia ma charakter otwarty. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 12 pkt.

Przebieg rekrutacji do II edycji projektu:

 1. udostępnienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na uniwersalnie dostępnej stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach
 2. działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, w tym informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół
 3. złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia w terminie 20-29.01.2021.W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
 4. weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, premiujących oraz zbadanie gotowości i motywacji kandydata do udziału w projekcie oraz motywacji kandydata do udziału w kursie językowym na podstawie udzielonych informacji (ocena punktowo wg klucza)
 5. przyznanie punktów przez Komisję Rekrutacyjną
 6. przygotowanie list rankingowych podstawowych i rezerwowych dla każdej placówki, oddzielnie na staże/praktyki zawodowe oraz staże/praktyki zawodowe i branżowe kursy językowe. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci z największą liczbą punktów przyznanych na etapie oceny formularza zgłoszeniowego
 7. złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (znajdujących się na liście rankingowej podstawowej) podpisanej deklarację uczestnictwa w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie
 8. osoba zakwalifikowana do projektu we wskazanym przez Realizatora projektu terminie podpisze umowę dot. branżowych kursów językowych lub umowę stażową/umowę o praktykę (w zależności od wybranej formy wsparcia) i przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (dot. staży/praktyk). W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w wymaganym terminie uznaje się, iż osoba zakwalifikowana do projektu rezygnuje z uczestnictwa w nim. W tej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej, która otrzymała największą liczbę punktów
 9. w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej kandydatów, decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby kandydatów, Realizator projektu przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
 10. rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 20-29.01.2021.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do II edycji projektu dostępny jest pod linkiem:

https://ckz-online.pl/ckz/public?idrep=210101&etap=0

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu:

Stażyści w projekcie „Od stażysty do specjalisty”

Projekt „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 122
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Ewa Niedbałka
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 123
e-mail: eniedbalka@ckz.edu.pl

Iwona Kurzyk
Specjalistka ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 132
e-mail: ikurzyk@ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content