ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – Znak sprawy: 18/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne – wybór 7 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.:„ Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 03.07.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – Znak sprawy: 7/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,nie później niż dnia 26.04.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – Znak sprawy: 6/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie usługi edukacyjnej – doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z podziałem na zadania. CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,nie później niż dnia 26.04.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – Znak sprawy: 5/US/CKP/2018

Usługi edukacyjne, obejmujące: przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław…” z podziałem n 3 zadania. CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,nie później niż dnia 03.04.2018 r. do godz. 14:00.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługi edukacyjne – Wybór 2 opiekunów szkół do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 2 zadania w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. CPV 80400000-8 Znak sprawy: 4/US/CKP/2018 TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,nie później niż dnia 14.03.2018 r. do godz. 14:00.

CKZ © 2024
Skip to content