ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Szacowanie wartości zamówienia dla dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback oraz realizację usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz superwizji specjalistycznych „Biofeedback” dla nauczycieli przedszkolnych, w podziale na 2 Zadania

Wrocław, dnia: 29.11. 2021r. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback oraz realizację usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz superwizji  specjalistycznych „Biofeedback” dla nauczycieli przedszkolnych,  w podziale na 2 Zadania Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przyul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szacowanie wartości zamówienia dla realizacji dostaw sprzętu specjalistycznego wraz z montażem oraz dla realizacji  usługi szkoleniowej oraz superwizyjnej : Zadanie 1. Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback w Przedszkolu nr 17 we Wrocławiu Zadanie 2. Realizacja usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz superwizji  specjalistycznych „Biofeedback” dla nauczycieli przedszkolnych Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia: I. W zakresie dostawy sprzętu i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych do 4 tygodni od podpisania umowy. II.  W zakresie przeprowadzenia superwizji specjalistycznych – nie wcześniej niż 01.01.2022 nie później niż 30.06.2022r (tj. termin zakończenia projektu). Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji szkoleń, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone…

Szacowanie wartości zamówienia na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia z nowożytnych metod poradnictwa dla doradców zawodowych dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica.

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z nowożytnych metod poradnictwa dla doradców zawodowych dla maksymalnie 20 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji szkoleń/warunki udziału w zamówieniu mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocławi Gminy Czernica”. TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: ktrebacz@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia…

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia TiK, punktów dostępowych do sieci wi -fi, oprogramowania graficznego i wyposażenie pracowni językowych dla Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Przedszkola nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przyul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia TiK, punktów dostępowych do sieci wi -fi, oprogramowania graficznego i wyposażenie pracowni językowych dla Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Przedszkola nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23 –  w podziale na 4 Zadania: Zadanie 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK Zadanie 2: Dostawa oprogramowania graficznego Zadanie 3: Dostawa wyposażenia pracowni językowych Zadanie 4: Dostawa punktów dostępowy do sieci wi -fi Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 6 tygodni – minimalnie do 4 tygodni (Uwaga: termin dostawy będzie stanowił kryterium oceny)” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (z podziałem na Zadania) wraz z zestawieniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1-4 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” współfinansowanego z Regionalnego…

Szacowanie wartości zamówienia na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia w formie praktycznego warsztatu dla doradców zawodowych z wykorzystaniem narzędzia The Coaching Maps dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica.

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przyul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na organizacji i realizacji szkolenia w formie praktycznego warsztatu dla doradców zawodowych z wykorzystaniem narzędzia The Coaching Maps dla maksymalnie 20 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią Załączniki nr 1 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji szkoleń/warunki udziału w zamówieniu mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocławi Gminy Czernica”. TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: ktrebacz@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro,…

CKZ © 2024
Skip to content