ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Szacowanie wartości zamówienia na realizację szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Międzykulturowa szkoła”

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Międzykulturowa integracja dzieci i młodzieży” Zadanie nr 2. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Szkolenie metodyczne na temat nauczania dzieci cudzoziemskich „ Zadanie nr 3. Szkolenie dla nauczycieli/warsztaty pn.: „Szkolenie metodyczne na temat nauczania dzieci cudzoziemskich” Zadanie nr 4. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Edukacja włączająca. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w kontekście pracy z uczniem migrującym.” Zadanie nr 5. Szkolenie dla nauczycieli/warsztaty pn.: „Edukacja włączająca. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w kontekście pracy z uczniem migrującym” Zadanie nr 6. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna pn.: „Prawo oświatowe w praktyce – praca z uczniem z Ukrainy” Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.10.2023 r. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – 6 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa…

Zapytanie-ofertowe: Dostawa i montaż fabrycznie nowego miernika jakości powietrza w Przedszkolu nr 17 we Wrocławiu Znak sprawy BP/16/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego miernika jakości powietrza w Przedszkolu nr 17 we Wrocławiu Zamówienie jest  realizowane w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”  realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu Projekt dofinansowany z funduszy EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF. Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2022 r. o godz. 15.00 Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

Dostawa i montaż 6 sztuk fabrycznie nowych lamp bakteriobójczych w 2 przedszkolach w Gminie Wrocław. Znak sprawy -BP/15/2022.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 6 sztuk fabrycznie nowych lamp bakteriobójczych w 2 przedszkolach w Gminie Wrocław. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja Numer i nazwa Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Numer i nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2022 r. o godz. 10.00 Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż fabrycznie nowych lamp bakteriobójczych w 2 przedszkolach.

Wrocław, dnia: 18.03.2022r. Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż fabrycznie nowych lamp bakteriobójczych w 2 przedszkolach. Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przyul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż fabrycznie nowych lamp bakteriobójczych w 2 przedszkolach. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i miejscem dostaw, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Dostawy realizowane będą w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” Projekt dofinansowany z funduszy EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF. TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia: Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: mpiegowska@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do…

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż fabrycznie nowego miernika jakości powietrza w Przedszkolu nr 17

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż fabrycznie nowego miernika jakości powietrza w Przedszkolu nr 17. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i miejscem dostaw, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 08.03.2022 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”. Zadania realizowane będą w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” Projekt dofinansowany z funduszy EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

CKZ © 2024
Skip to content