Ostatnia modyfikacja: 5 lipca 2024

Wrocław, dnia 04 lipca 2024r.

ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Uwaga!

05.07.2024 r. nastąpiła zmiana w Załączniku nr 1_opis przedmiotu zamówienia

W związku z wprowadzeniem zmiany do opisu przedmiotu zamówienia zostaje wydłużony termin Szacowania wartości zamówienia do dnia 09.07.2024 r. do godz. 15.00

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ” Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027″, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż sprzętu Biofeedback  do 2 przedszkoli Gminy Wrocław

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu:

„Wielki Mały Przedszkolak – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia:

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. formie elektronicznej: mpiegowska@ckz.edu.pl (preferowana forma)
  2. formie    pisemnej:    w    sekretariacie    Centrum     Kształcenia    Zawodowego     we    Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 08.07.2024r., na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz opublikowane na stronie www.ckz.edu.pl

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Załącznik nr 2 – Formularz szacowania zamówienia