Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2024

Wrocław, dnia 03 lipca 2024r.

ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ” Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027″, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Organizacja i realizacja szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej z przedszkoli Gminy Wrocław w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1. Szkolenie – „Biofeedback – I i II stopień” – dla 4 osób
Zadanie nr 2. Szkolenie – „Integracja sensoryczna – I i II stopień” – dla 10 osób
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zadania realizowane będą w ramach projektu:
„Wielki Mały Przedszkolak – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WARTOŚCI SZACOWANIA:

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: mpiegowska@ckz.edu.pl (preferowana forma)
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 08.07.2024r., na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”, dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2.

Zamawiający dopuszcza szacowanie osobno dla każdego zadania. Potencjalny Wykonawca może podać szacowaną wartość zamówienia na 1 lub 2 zadania.
Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz opublikowane na stronie www.ckz.edu.pl

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Formularz szacowania zamówienia