Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2024

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia (na dowolną liczbę zadań).

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ” Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027″, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych w projekcie „Wielki Mały Przedszkolak – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” w podziale na 10 Zadań:

Zad. 1 Dostawa sprzętu TIK (urządzenia wielofunkcyjne, monitor interaktywny)

Zad. 2 Dostawa pieca do wypalania ceramiki i pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych z ceramiki

Zad. 3 Dostawa interaktywnej pomocy dydaktycznej dedykowanej do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych

Zad. 4 Dostawa pomocy dydaktycznych do komunikacji alternatywnej

Zad. 5 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z budowania komunikacji i reakcji społecznych

Zad. 6 Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki empatii

Zad. 7 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć teatralnych (scena, akcesoria, stroje)

Zad. 8 Dostawa pomocy dydaktycznych rozwijających umiejętności kluczowe

Zad. 9 Dostawa pomocy dydaktycznych do stymulacji funkcji poznawczych

Zad. 10 Dostawa narzędzia do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i miejscem dostaw, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zadania realizowane będą w ramach projektu:

„Wielki Mały Przedszkolak – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.

TERMIN SKŁADANIA SZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia:

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: mchmara@ckz.edu.pl  (preferowana forma)
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 411)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2024
na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”
, dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).