Ostatnia modyfikacja: 2 września 2022

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu biletów na podróż z Wrocławia do Grong
i z powrotem, usług zakupu miejsc hotelowych, zakupu usług restauracyjnych oraz zakupu usług ubezpieczeniowych na potrzeby wizyt w
Grong w Norwegii związanych z realizacją projektów:

  • Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym
  • Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym

finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych.

Usługi, o których mowa obejmują realizację wymian w 3 terminach dla niżej wymienionej ilości osób.

  1. 23.10.2022-29.10.2022 – dla 6 osób
  2. 27.11.2022-03.12.2022 – dla 5 osób
  3. 18.01.2023-21.01.2022 – dla 3 osob

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od października 2022 do stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej:; mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 12.09.2022 r. na „Formularzu szacowania”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.