Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego miernika jakości powietrza w Przedszkolu nr 17 we Wrocławiu

Zamówienie jest  realizowane w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”  realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Projekt dofinansowany z funduszy EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2022 r. o godz. 15.00

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.