Ostatnia modyfikacja: 7 września 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych wspierających pracę doradcy zawodowego dla 8 szkół podstawowych w Gminie Wrocław.

Zamówienie jest finansowane z projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 r.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
  2. Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  3. Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2022 r. o godz. 12.00

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.