Ostatnia modyfikacja: 7 września 2022

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia placów zabaw w 2 przedszkolach w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – Przedszkole nr 17

Zadanie 2. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – Przedszkole nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i miejscem dostaw, stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 08.03.2022 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań.

Zadania realizowane będą w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Projekt dofinansowany z funduszy EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.