Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2022

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż fabrycznie nowego miernika jakości powietrza w Przedszkolu nr 17.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i miejscem dostaw, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 08.03.2022 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”.

Zadania realizowane będą w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Projekt dofinansowany z funduszy EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.