Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2022

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania szacowania wartości zamówienia

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja zajęć pozaszkolnych od marca do czerwca 2022 dla maksymalnie 1416 uczniów a minimalnie 850 uczniów, w dwóch blokach tematycznych: edukacja ekologiczna, nauka poprzez eksperyment (przedmioty przyrodnicze), w podziale na 2 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022.

Zadanie 1 – organizacja i realizacja zajęć pozaszkolnych z edukacji ekologicznej

Zadanie 2 – organizacja i realizacja przyrodniczych zajęć pozaszkolnych realizowanych poprzez eksperyment

Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje iż szacowana liczba uczniów, o której mowa wyżej będzie uczestniczyć w zajęciach. Ilość osób zależy bowiem od zainteresowania uczestników projektu tematyką zajęć na co Zamawiający nie ma wpływu, zatem ostateczna ilość osób może być mniejsza niż 1416 osób – nie mniejsza jednak niż 849 osób

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
  2. Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  3. Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 09.02.2022 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” – załącznik nr 2 i 3.