Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2022

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy
ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie organizacja i realizacja warsztatów mentorskich „Sztuczna inteligencja”dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica uczestniczących w projekcie
„Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
  2. Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  3. Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 28.01.2022 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” – załącznik nr 2.