Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2022

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych w ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” w podziale na 8 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 31.01.2022 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań.

Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
  2. Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
  3. Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne