Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2021

Wrocław, dnia: 29.11. 2021r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback oraz realizację usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz superwizji  specjalistycznych „Biofeedback” dla nauczycieli przedszkolnych,  w podziale na 2 Zadania

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy
ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dla realizacji dostaw sprzętu specjalistycznego wraz z montażem oraz dla realizacji  usługi szkoleniowej oraz superwizyjnej :

Zadanie 1. Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback w Przedszkolu nr 17 we Wrocławiu

Zadanie 2. Realizacja usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz superwizji  specjalistycznych „Biofeedback” dla nauczycieli przedszkolnych

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia:

I. W zakresie dostawy sprzętu i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych do 4 tygodni od podpisania umowy.

II.  W zakresie przeprowadzenia superwizji specjalistycznych – nie wcześniej niż 01.01.2022 nie później niż 30.06.2022r (tj. termin zakończenia projektu).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji szkoleń, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej).

Zamawiający informuje, iż ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych opisach przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż będą one o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”.

TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: mpiegowska@ckz.edu.pl

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 03.12.2021
na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia”
dla poszczególnych zadań, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).

Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://www.ckz.edu.pl.

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. załącznik nr 2 –  Formularz do oszacowania wartości zamówienia