Ostatnia modyfikacja: 27 września 2021

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy
ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia TiK, punktów dostępowych do sieci wi -fi, oprogramowania graficznego i wyposażenie pracowni językowych dla Zespołu Szkół Plastycznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Przedszkola nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23 –  w podziale na 4 Zadania:

  1. Zadanie 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK
  2. Zadanie 2: Dostawa oprogramowania graficznego
  3. Zadanie 3: Dostawa wyposażenia pracowni językowych
  4. Zadanie 4: Dostawa punktów dostępowy do sieci wi -fi

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 6 tygodni – minimalnie do 4 tygodni (Uwaga: termin dostawy będzie stanowił kryterium oceny)”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (z podziałem na Zadania) wraz z zestawieniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1-4 do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej).

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu:

„Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

oraz projektu:

 „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej:; mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 5.10.2021 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 5, 5A, 5B, 5C do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej – ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego). Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://www.ckz.edu.pl.