Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2021

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

dla dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych –  w podziale na 6 Zadań:

  1. Zadanie 1: Dostawa wyposażenia Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych w Gminie Wrocław
  2. Zadanie 2: Dostawa wyposażenia Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych w Gminie Wrocław
  3. Zadanie 3: Dostawa wyposażenia Punktów Informacji i Kariery dla szkół ponadpodstawowych w Gminie Wrocław
  4. Zadanie 4: Dostawa wyposażenia Punktów Informacji i Kariery dla szkół ponadpodstawowych w Gminie Wrocław
  5. Zadanie 5: Dostawa wyposażenia Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych w Gminie Czernica
  6. Zadanie 6: Dostawa wyposażenia Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych w Gminie Czernica

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy – minimalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy (Uwaga: termin dostawy będzie stanowił kryterium oceny)”.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (z podziałem na Zadania) wraz z zestawieniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

(UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej).

Dostawa będzie realizowana bezpośrednio do 8 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie Wrocławia oraz do 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Czernica, wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Zamawiający wymaga okresu gwarancji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji

kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: kzietek@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 23.08.2021 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie wartości netto.

Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Niniejsze szacowanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://www.ckz.edu.pl.