Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2020

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z podziałem na 2 zadania”:

  1. Zadanie nr 1 – Szkolenie pn.: „Kodowanie i programowanie w przedszkolu”,
  2. Zadanie nr 2 – Szkolenia doskonalące pn.:
    • „Współpraca z rodzicami”
    • „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”
    • „Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach interdyscyplinarnych w przedszkolu z wykorzystaniem narzędzi TIK”

Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. W  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl
  2. W formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.