Ostatnia modyfikacja: 28 lipca 2020

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: „Dostawa sprzętu specjalistycznego wraz z montażem i usługą szkoleniową z podziałem na 2 zadania”

  1. Zadanie nr 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK – Magiczny dywan wraz z realizacją usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia doskonalącego „Magiczny dywan w edukacji przedszkolnej”,
  2. Zadanie nr 2: Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego wraz z realizacją usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych pn.:
    • „Biofeedback”
    • „Metoda Warnkego”
    • „Sensomotoryka”

Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  • w formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl
  • w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.