Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie:

„Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych i matematyki dla szkół na terenie gminy Wrocław i gminy Czernica”, realizowanego w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)”

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: kwolicka@ckp.pl
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 29.08.2019r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym załącznik nr 2A-2F do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

UWAGA
Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 06.09.2019 r.

UWAGA:

Zamawiający ponownie przesuwa termin szacowania wartości zamówienia na dzień 10.09.2019 do godz. 12:30