Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Usługi edukacyjne, obejmujące: przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław…” z podziałem n 3 zadania.

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,
nie później niż dnia 03.04.2018 r. do godz. 14:00.