Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Usługi edukacyjne – Wybór 2 opiekunów szkół do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 2 zadania w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

CPV 80400000-8

Znak sprawy: 4/US/CKP/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,
nie później niż dnia 14.03.2018 r. do godz. 14:00.