Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa z podziałem na 2 zadania:

1) ZADANIE 1 – WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
2) ZADANIE 2 – DOSTARCZENIE PRZERWY KAWOWEJ I PRZERWY OBIADOWEJ

W ramach realizacji projektu pn.: „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: kzietek@ckp.pl

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe catering + sala

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 – formularz cenowy – dostarczenie przerwy kawowej i przerwy obiadowej, który jest częścią Zapytania ofertowego catering + sala 31.10.2017 r. popełniono błąd – poprawna ilość porcji PRZERWY KAWOWEJ WYNOSI: 423 SZT., czyli tak jak w opisie przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający umieszcza sprostowanie w postaci nowego Formularza cenowego do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ZADANIE nr 2.

UWAGA ! Zamawiający przedłuża termin składania oferty do dnia 7 listopada 2017r.